Privacy Statement

Inleiding

ZO!34 biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

ZO!34 hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ZO!34 rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

ZO!34 is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om een aantal verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u deze meldingen inzien.

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van alle ZO!34 websites inclusief eventueel bijbehorende ZO!34 apps en hbbtv. Daarnaast geldt dit privacy statement voor luisteraars en kijkers naar één van onze kanalen, gasten en allen die contact hebben met of meedoen aan acties van ZO!34, bijvoorbeeld het bellen naar de radiostudio.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

ZO!34 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via zo34.nl (en gelieerde websites) inclusief eventueel bijbehorende apps en andere kanalen.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de ZO!34 uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van ZO!34 persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen wordt hierna uitgelegd;

Welke persoonsgegevens gebruikt ZO!34?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes.

ZO!34 verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres. Deze gevens worden ondermeer, maar niet uitsluitend, gebruikt voor het ZO!34-ID.

Inbelgegevens: Dit zijn gegevens over het inbellen naar de radiostudio zoals uw telefoonnummer waarmee u naar de studio belt, gegevens over hoe vaak u hebt gebeld en de laatste keer dat u naar de studio heeft gebeld.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u ZO!34 via sms, app of e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan ZO!34 -websites en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

Betaalgegevens: Dit zijn gegevens zoals rekeningnummer en informatie of betalingsverplichtingen van ZO!34 zijn voldaan in geval van een gewonnen geldprijs.

Contactformulieren

Via de websites van ZO!34 kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van ZO!34. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer.

Sollicitaties

Sollicitaties worden na het verzenden via de website per email verzonden aan de betrokken eind/hoofdredacteur. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een eigen e-mailserver die gehost wordt bij Spothost. Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de functie niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

Prijsvragen

ZO!34 organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

ZO!34 Radio

Periodieke acties

Bij de radiozenders worden regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek, online veilen en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of iemand feliciteren via de radio. Met prijsvragen worden uw contactgegevens en de gewonnen prijs verwerkt. Met het stemmen op uw favoriete muziek worden naast uw contactgegevens ook uw favoriete muzieknummers verwerkt. Met het feliciteren van iemand worden de naam en geboortedatum van die persoon verwerkt. Met het veilen van producten worden uw naam en e-mailadres verwerkt en het geveilde bedrag van de hoogste bieder.

Bellen en berichten en foto’s sturen naar de studio

Bij het bellen naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s en meedoen met verschillende acties zoals prijsvragen. Hierbij gebruiken we uw contactgegevens en inbelgegevens. Wanneer u via uw apparaat foto’s, video’s of tekstberichten met ons deelt verwerken wij naast uw contactgegevens deze foto’s, filmpjes, apps, sms en mms berichten.

ZO!34 receptie

Wanneer u klachten en opmerkingen heeft over radio-tv ontvangst, storingen of andere opmerkingen, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.

ZO!34 en sociale media

ZO!34 heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. ZO!34 verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. ZO!34 verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van ZO!34 te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina.

Uw rechten

U kunt ZO!34 op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan: ZO!34, t.a.v.het bestuur, Hoofdstraat 24, 7811 EP Emmen.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. ZO!34 is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare netwerken

ZO!34 maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de ZO!34 via het contactformulier.