Financiële situatie gemeente Coevorden wederom stabiel

COEVORDEN - De financiële positie van de gemeente Coevorden was ook in 2019 stabiel. Het college van burgemeester en wethouders stelde vanochtend het Jaarverslag vast. Het positieve resultaat over 2019 is anderhalf miljoen euro. In 2019 is onder meer geïnvesteerd in duurzaamheid, in wegenonderhoud, preventie in het sociaal domein en in de verbetering van de samenwerking met inwoners: Coevorden Verbindt.

In Coevorden is ruimte om te investeren en te innoveren. Na vier jaar bezuinigen is de financiële situatie sinds 2018 goed. Het college blijft het belangrijk vinden op de reserves op peil te houden.

Coevorden Verbindt
De samenwerking tussen gemeente en inwoners blijft belangrijk. Het college stimuleert, steunt en versterkt graag initiatieven vanuit de samenleving. Dit blijft ‘leren’ voor zowel inwoners als gemeente. Elk jaar worden stappen gezet en nieuwe ervaringen opgedaan. In 2019 zijn in samenwerking met onder meer de dorpen en wijken en gemeenteraad de nieuwe regels voor het stimuleringsfonds vastgesteld. De nieuwe regeling moet er voor zorgen dat het fonds steeds beter aansluit bij de wensen van inwoners en organisaties in de gemeente.

Sociaal
Het voorkomen van problemen en belemmeringen was in 2019 een belangrijk onderwerp. Het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ en een aanpak om armoede te voorkomen zijn hiervan goede voorbeelden. Een succesvolle pilot met het UWV om te voorkomen dat mensen vanuit de WW in de bijstand raken, krijgt vervolg in 2020.

Duurzaamheid
In 2019 is de Duurzaamheidsvisie vastgesteld, is de raadswerkgroep duurzaamheid gestart en worden er met andere gemeenten, organisaties en met inwoners, steeds concreter wordende plannen gemaakt voor een duurzame gemeente.

Wegen en station
Er is in 2019 flink geïnvesteerd in de ‘openbare ruimte’. Op de achterstand in het wegenonderhoud is in de hele gemeente flink ingelopen. Er is hard gewerkt in de binnenstad en de tunnel bij het station is gerealiseerd.

Economie
In 2019 is een start gemaakt met het verbeteren van de bedrijventerreinen en de ondernemersdienstverlening. Door het sluiten van de Regiodeal met vijf andere gemeenten en de provincie, starten verschillende projecten om de kracht van de regio te versterken op het gebied van wonen, werken en welzijn. Het Fablab is hiervan een mooi voorbeeld.

Het complete jaarverslag van de gemeente Coevorden is in te zien via https://financien.coevorden.nl/jaarverslag-2019.

Foto: Gemeente Coevorden